SÁNG TÁC CÐ

THƠ:



NHẠC:

Phuong Tran:


Ve Sầu Nguyễn văn Nghệ:

VĂN: