BAN ÐIỀU HÀNH BLOG

Trưởng ban: Phượng Trần
Thiết kế và kỷ thuật: Phượng Trần
Nội dung: Lê Quang Thành, Phượng Trần
Biên tập: Lê Quang Thành, Công Khắc Dũng, Phượng Trần