BAN ÐIỀU HÀNH BLOG

Trưởng ban: Phượng Trần
Thiết kế và kỹ thuật: Phượng Trần
Nội dung: Vũ Ngọc Hải, Phượng Trần
Biên tập: Vũ Ngọc Hải,  Phượng Trần